Traditional

渭北離鄉客,江南守土臣。
涉途初改月,入境已經旬。
甲郡標天下,環封極海濱。
版圖十萬戶,兵籍五千人。
自顧才能少,何堪寵命頻。
冒榮慚印綬,虛獎負絲綸。
[除蘇州制雲:藏於己為道義,施於物為政能。
在公形骨鯁之誌,闔境有褲襦之樂。
]候病須通脈,防流要塞津。
救煩無若靜,補拙莫如勤。
削使科條簡,攤令賦役均。
以茲為報效,安敢不躬親。
襦褲提於手,韋弦佩在紳。
敢辭稱俗吏,且願活疲民。
常[常州]未徵黃霸,湖[湖州]猶借寇恂。
愧無鐺腳政,徒忝犬牙憐。
[河北三郡相鄰,皆有善政,時為鐺腳刺史。
見唐書。
]制詔誇黃絹,詩篇占白蘋。
[美賈常州也。
美崔吳興也。
]銅符拋不得,瓊樹見無因。
[自謂也。
]警寐鐘傳夜,催衙鼓報晨。
唯知對胥吏,未暇接親賓。
色變雲迎夏,聲殘鳥過春。
麥風非逐扇,梅雨異隨輪。
武寺山如故,王樓月自新。
[武丘寺也。
郡內東南樓名也。
]池塘閑長草,絲竹廢生塵。
暑遣燒神酎,晴教煞舞茵。
待還公事了,亦擬樂吾身。

Simplified

渭北离乡客,江南守土臣。
涉途初改月,入境已经旬。
甲郡标天下,环封极海滨。
版图十万户,兵籍五千人。
自顾才能少,何堪宠命频。
冒荣惭印绶,虚奖负丝纶。
[除苏州制云:藏于己为道义,施于物为政能。
在公形骨鲠之志,阖境有裤襦之乐。
]候病须通脉,防流要塞津。
救烦无若静,补拙莫如勤。
削使科条简,摊令赋役均。
以兹为报效,安敢不躬亲。
襦裤提于手,韦弦佩在绅。
敢辞称俗吏,且愿活疲民。
常[常州]未徵黄霸,湖[湖州]犹借寇恂。
愧无铛脚政,徒忝犬牙怜。
[河北三郡相邻,皆有善政,时为铛脚刺史。
见唐书。
]制诏夸黄绢,诗篇占白苹。
[美贾常州也。
美崔吴兴也。
]铜符抛不得,琼树见无因。
[自谓也。
]警寐钟传夜,催衙鼓报晨。
唯知对胥吏,未暇接亲宾。
色变云迎夏,声残鸟过春。
麦风非逐扇,梅雨异随轮。
武寺山如故,王楼月自新。
[武丘寺也。
郡内东南楼名也。
]池塘闲长草,丝竹废生尘。
暑遣烧神酎,晴教煞舞茵。
待还公事了,亦拟乐吾身。

Pronunciation

wèi běi lí xiāng kè , jiāng nán shǒu tǔ chén 。
shè tú chū gǎi yuè , rù jìng yǐ jīng xún 。
jiǎ jùn biāo tiān xià , huán fēng jí hǎi bīn 。
bǎn tú shí wàn hù , bīng jí wǔ qiān rén 。
zì gù cái néng shǎo , hé kān chǒng mìng pín 。
mào róng cán yìn shòu , xū jiǎng fù sī lún 。
[ chú sū zhōu zhì yún : cáng yú jǐ wéi dào yì , shī yú wù wéi zhèng néng 。
zài gōng xíng gǔ gěng zhī zhì , hé jìng yǒu kù rú zhī lè 。
] hòu bìng xū tōng mài , fáng liú yào sāi jīn 。
jiù fán wú ruò jìng , bǔ zhuō mò rú qín 。
xiāo shǐ kē tiáo jiǎn , tān líng fù yì jūn 。
yǐ zī wéi bào xiào , ān gǎn bù gōng qīn 。
rú kù tí yú shǒu , wéi xián pèi zài shēn 。
gǎn cí chēng sú lì , qiě yuàn huó pí mín 。
cháng [ cháng zhōu ] wèi zhǐ huáng bà , hú [ hú zhōu ] yóu jiè kòu xún 。
kuì wú dāng jiǎo zhèng , tú tiǎn quǎn yá lián 。
[ hé běi sān jùn xiāng lín , jiē yǒu shàn zhèng , shí wéi dāng jiǎo cì shǐ 。
jiàn táng shū 。
] zhì zhào kuā huáng juàn , shī piān zhān bái píng 。
[ měi jiǎ cháng zhōu yě 。
měi cuī wú xīng yě 。
] tóng fú pāo bù dé , qióng shù jiàn wú yīn 。
[ zì wèi yě 。
] jǐng mèi zhōng chuán yè , cuī yá gǔ bào chén 。
wéi zhī duì xū lì , wèi xiá jiē qīn bīn 。
sè biàn yún yíng xià , shēng cán niǎo guò chūn 。
mài fēng fēi zhú shàn , méi yǔ yì suí lún 。
wǔ sì shān rú gù , wáng lóu yuè zì xīn 。
[ wǔ qiū sì yě 。
jùn nèi dōng nán lóu míng yě 。
] chí táng xián cháng cǎo , sī zhú fèi shēng chén 。
shǔ qiǎn shāo shén zhòu , qíng jiào shā wǔ yīn 。
dài huán gōng shì liǎo , yì nǐ lè wú shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.