Traditional

客中守歲

守歲尊無酒,思鄉淚滿巾。
始知為客苦,不及在家貧。
畏老偏驚節,防愁預惡春。
故園今夜裏,應念未歸人。

Simplified

客中守岁

守岁尊无酒,思乡泪满巾。
始知为客苦,不及在家贫。
畏老偏惊节,防愁预恶春。
故园今夜里,应念未归人。

Pronunciation

kè zhōng shǒu suì

shǒu suì zūn wú jiǔ , sī xiāng lèi mǎn jīn 。
shǐ zhī wéi kè kǔ , bù jí zài jiā pín 。
wèi lǎo piān jīng jié , fáng chóu yù è chūn 。
gù yuán jīn yè lǐ , yīng niàn wèi guī rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.