Traditional

客去追記坐間所言

征西幕罷幾經春,嘆息兒音尚帶秦。
每為後生談舊事,始知老子是陳人。
建隆乾德開王業,溫洛榮河厭虜麈。
倘得此生重少壯,臨危敢愛不貲身。

Simplified

客去追记坐间所言

征西幕罢几经春,叹息儿音尚带秦。
每为後生谈旧事,始知老子是陈人。
建隆乾德开王业,温洛荣河厌虏麈。
倘得此生重少壮,临危敢爱不赀身。

Pronunciation

kè qù zhuī jì zuò jiān suǒ yán

zhēng xī mù bà jī jīng chūn , tàn xī ér yīn shàng dài qín 。
měi wéi hòu shēng tán jiù shì , shǐ zhī lǎo zǐ shì chén rén 。
jiàn lóng qián dé kāi wáng yè , wēn luò róng hé yàn lǔ zhǔ 。
tǎng dé cǐ shēng zhòng shǎo zhuàng , lín wēi gǎn ài bù zī shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.