Traditional

客去

相對蒲團睡味長,主人與客兩相忘。
須臾客去主人覺,一半西窗無夕陽。

Simplified

客去

相对蒲团睡味长,主人与客两相忘。
须臾客去主人觉,一半西窗无夕阳。

Pronunciation

kè qù

xiāng duì pú tuán shuì wèi cháng , zhǔ rén yǔ kè liǎng xiāng wàng 。
xū yú kè qù zhǔ rén jué , yī bàn xī chuāng wú xī yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.