Traditional

宣州崔大夫閣老忽以近詩數十首見示,吟諷之

謝玄暉歿吟聲寢,郡閣寥寥筆硯閑。
無復新詩題壁上,虛教遠岫列窗間。
[謝宣城郡內詩雲:窗中列遠岫。
]忽驚歌雪今朝至,必恐文星昨夜還。
再喜宣城章句動,飛觴遙賀敬亭山。
[謝又有題敬亭山詩,並見文選中。
]

Simplified

宣州崔大夫阁老忽以近诗数十首见示,吟讽之

谢玄晖殁吟声寝,郡阁寥寥笔砚闲。
无复新诗题壁上,虚教远岫列窗间。
[谢宣城郡内诗云:窗中列远岫。
]忽惊歌雪今朝至,必恐文星昨夜还。
再喜宣城章句动,飞觞遥贺敬亭山。
[谢又有题敬亭山诗,并见文选中。
]

Pronunciation

xuān zhōu cuī dà fū gé lǎo hū yǐ jìn shī shù shí shǒu jiàn shì , yín fěng zhī

xiè xuán huī mò yín shēng qǐn , jùn gé liáo liáo bǐ yàn xián 。
wú fù xīn shī tí bì shàng , xū jiào yuǎn xiù liè chuāng jiān 。
[ xiè xuān chéng jùn nèi shī yún : chuāng zhōng liè yuǎn xiù 。
] hū jīng gē xuě jīn zhāo zhì , bì kǒng wén xīng zuó yè huán 。
zài xǐ xuān chéng zhāng jù dòng , fēi shāng yáo hè jìng tíng shān 。
[ xiè yòu yǒu tí jìng tíng shān shī , bìng jiàn wén xuǎn zhōng 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.