Traditional

宮詞

淚盡羅巾夢不成,夜深前殿按歌聲。
紅顏未老恩先斷,斜倚薰籠坐到明。

Simplified

宫词

泪尽罗巾梦不成,夜深前殿按歌声。
红颜未老恩先断,斜倚薰笼坐到明。

Pronunciation

gōng cí

lèi jìn luó jīn mèng bù chéng , yè shēn qián diàn àn gē shēng 。
hóng yán wèi lǎo ēn xiān duàn , xié yǐ xūn lóng zuò dào míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.