Traditional

宮詞五首

禁柳煙中聞曉烏,風吹玉漏盡銅壺。
內官先向蓬萊殿,金合開香瀉禦爐。
玉樓天半起笙歌,風送宮嬪笑語和。
月殿影開聞夜漏,水精簾卷近銀河。
玉階容衛宿千官,風獵青旂曉仗寒。
侍女先來薦瓊蕊,露漿新下九霄盤。
九重天樂降神仙,步舞分行踏錦筵。
嘈囋一聲鐘鼓歇,萬人樓下拾金錢。
金吾持戟護新檐,天樂聲傳萬姓瞻。
樓上美人相倚看,紅妝透出水精簾。

Simplified

宫词五首

禁柳烟中闻晓乌,风吹玉漏尽铜壶。
内官先向蓬莱殿,金合开香泻御炉。
玉楼天半起笙歌,风送宫嫔笑语和。
月殿影开闻夜漏,水精帘卷近银河。
玉阶容卫宿千官,风猎青旂晓仗寒。
侍女先来荐琼蕊,露浆新下九霄盘。
九重天乐降神仙,步舞分行踏锦筵。
嘈囋一声钟鼓歇,万人楼下拾金钱。
金吾持戟护新檐,天乐声传万姓瞻。
楼上美人相倚看,红妆透出水精帘。

Pronunciation

gōng cí wǔ shǒu

jīn liǔ yān zhōng wén xiǎo wū , fēng chuī yù lòu jìn tóng hú 。
nèi guān xiān xiàng péng lái diàn , jīn hé kāi xiāng xiè yù lú 。
yù lóu tiān bàn qǐ shēng gē , fēng sòng gōng pín xiào yǔ hé 。
yuè diàn yǐng kāi wén yè lòu , shuǐ jīng lián juàn jìn yín hé 。
yù jiē róng wèi sù qiān guān , fēng liè qīng qí xiǎo zhàng hán 。
shì nǚ xiān lái jiàn qióng ruǐ , lù jiāng xīn xià jiǔ xiāo pán 。
jiǔ zhòng tiān lè jiàng shén xiān , bù wǔ fēn xíng tà jǐn yán 。
cáo zá yī shēng zhōng gǔ xiē , wàn rén lóu xià shí jīn qián 。
jīn wú chí jǐ hù xīn yán , tiān lè shēng chuán wàn xìng zhān 。
lóu shàng měi rén xiāng yǐ kàn , hóng zhuāng tòu chū shuǐ jīng lián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.