Traditional

宴桃源

頻日雅歡幽會,打得來來越殺。
說著暫分飛,蹙損一雙眉黛。
無奈,無奈,兩個心兒總待。

Simplified

宴桃源

频日雅欢幽会,打得来来越杀。
说着暂分飞,蹙损一双眉黛。
无奈,无奈,两个心儿总待。

Pronunciation

yàn táo yuán

pín rì yǎ huān yōu huì , dǎ dé lái lái yuè shā 。
shuō zhuó zàn fēn fēi , cù sǔn yī shuāng méi dài 。
wú nài , wú nài , liǎng gè xīn ér zǒng dài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.