Traditional

宴桃源

前度小花靜院,不比尋常時見。
見了又還休,愁卻等閑分散。
腸斷,腸斷,記取釵橫鬢亂。

Simplified

宴桃源

前度小花静院,不比寻常时见。
见了又还休,愁却等闲分散。
肠断,肠断,记取钗横鬓乱。

Pronunciation

yàn táo yuán

qián dù xiǎo huā jìng yuàn , bù bǐ xún cháng shí jiàn 。
jiàn liǎo yòu huán xiū , chóu què děng xián fēn sàn 。
cháng duàn , cháng duàn , jì qǔ chāi héng bìn luàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.