Traditional

宴瑤池/越江吟

戀眼噥心終未改。
向意間長在。
都緣為,顏色殊常,見餘花,盡無心愛。
都為是風流。
至他人,強來廝壤。
從今後,若得相逢,繡幃裏,痛惜嬌態。

Simplified

宴瑶池/越江吟

恋眼哝心终未改。
向意间长在。
都缘为,颜色殊常,见馀花,尽无心爱。
都为是风流。
至他人,强来厮壤。
从今後,若得相逢,绣帏里,痛惜娇态。

Pronunciation

yàn yáo chí / yuè jiāng yín

liàn yǎn nóng xīn zhōng wèi gǎi 。
xiàng yì jiān cháng zài 。
dū yuán wéi , yán sè shū cháng , jiàn yú huā , jìn wú xīn ài 。
dū wéi shì fēng liú 。
zhì tā rén , qiáng lái sī rǎng 。
cóng jīn hòu , ruò dé xiāng féng , xiù wéi lǐ , tòng xī jiāo tài 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.