Traditional

家園三絕

滄浪峽水子陵灘,路遠江深欲去難。
何似家池通小院,臥房階下插魚竿?

籬下先生時得醉,甕間吏部暫偷閑。
何如家醞雙魚榼,雪夜花時長在前?

鴛鴦怕捉竟難親,鸚鵡雖籠不著人。
何似家禽雙白鶴,閑行一步亦隨身?

Simplified

家园三绝

沧浪峡水子陵滩,路远江深欲去难。
何似家池通小院,卧房阶下插鱼竿?

篱下先生时得醉,瓮间吏部暂偷闲。
何如家酝双鱼榼,雪夜花时长在前?

鸳鸯怕捉竟难亲,鹦鹉虽笼不着人。
何似家禽双白鹤,闲行一步亦随身?

Pronunciation

jiā yuán sān jué

cāng làng xiá shuǐ zǐ líng tān , lù yuǎn jiāng shēn yù qù nán 。
hé sì jiā chí tōng xiǎo yuàn , wò fáng jiē xià chā yú gān ?

lí xià xiān shēng shí dé zuì , wèng jiān lì bù zàn tōu xián 。
hé rú jiā yùn shuāng yú kē , xuě yè huā shí cháng zài qián ?

yuān yāng pà zhuō jìng nán qīn , yīng wǔ suī lóng bù zhuó rén 。
hé sì jiā qín shuāng bái hè , xián xíng yī bù yì suí shēn ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.