Traditional

家園瓜熟,是故蕭相公所遺瓜種,淒然感舊,

事去人亡跡自留,黃花綠蒂不勝愁。
誰能更向青門外,秋草茫茫覓故侯。

Simplified

家园瓜熟,是故萧相公所遗瓜种,凄然感旧,

事去人亡迹自留,黄花绿蒂不胜愁。
谁能更向青门外,秋草茫茫觅故侯。

Pronunciation

jiā yuán guā shú , shì gù xiāo xiāng gōng suǒ yí guā zhǒng , qī rán gǎn jiù ,

shì qù rén wáng jì zì liú , huáng huā lǜ dì bù shèng chóu 。
shuí néng gēng xiàng qīng mén wài , qiū cǎo máng máng mì gù hóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.