Traditional

家居

清世念遺民,常情重老人。
饋漿煩郡府,分胙媿鄉鄰。
獲稻黃雲卷,舂粳玉粒新。
膨脝自摩腹,一笑欲忘貧。

Simplified

家居

清世念遗民,常情重老人。
馈浆烦郡府,分胙媿乡邻。
获稻黄云卷,舂粳玉粒新。
膨脝自摩腹,一笑欲忘贫。

Pronunciation

jiā jū

qīng shì niàn yí mín , cháng qíng zhòng lǎo rén 。
kuì jiāng fán jùn fǔ , fēn zuò kuì xiāng lín 。
huò dào huáng yún juàn , chōng jīng yù lì xīn 。
péng hēng zì mó fù , yī xiào yù wàng pín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.