Traditional

家居

蒲葦村深地,風霜歲晚天。
溪柴勝熾炭,黎布敵純綿。
有客問奇字,無人嘲晝眠。
誰言此翁老?
懹抱尚超然。

Simplified

家居

蒲苇村深地,风霜岁晚天。
溪柴胜炽炭,黎布敌纯绵。
有客问奇字,无人嘲昼眠。
谁言此翁老?
懹抱尚超然。

Pronunciation

jiā jū

pú wěi cūn shēn dì , fēng shuāng suì wǎn tiān 。
xī chái shèng chì tàn , lí bù dí chún mián 。
yǒu kè wèn qí zì , wú rén cháo zhòu mián 。
shuí yán cǐ wēng lǎo ?
ràng bào shàng chāo rán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.