Traditional

家釀新熟每嘗輒醉妻侄等勸令少飲因成長句以

君應怪我朝朝飲,不說向君君不知。
身上幸無疼痛處,甕頭正是撇嘗時。
劉妻勸諫夫休醉,王侄分疏叔不癡。
六十三翁頭雪白,假如醒黠欲何為?

Simplified

家酿新熟每尝辄醉妻侄等劝令少饮因成长句以

君应怪我朝朝饮,不说向君君不知。
身上幸无疼痛处,瓮头正是撇尝时。
刘妻劝谏夫休醉,王侄分疏叔不痴。
六十三翁头雪白,假如醒黠欲何为?

Pronunciation

jiā niàng xīn shú měi cháng zhé zuì qī zhí děng quàn líng shǎo yǐn yīn chéng cháng jù yǐ

jūn yīng guài wǒ zhāo zhāo yǐn , bù shuō xiàng jūn jūn bù zhī 。
shēn shàng xìng wú téng tòng chǔ , wèng tóu zhèng shì piē cháng shí 。
liú qī quàn jiàn fū xiū zuì , wáng zhí fēn shū shū bù chī 。
liù shí sān wēng tóu xuě bái , jiǎ rú xǐng xiá yù hé wéi ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.