Traditional

容州回逢陸三別

西南積水遠,老病喜生歸。
此地故人別,空餘淚滿衣。

Simplified

容州回逢陆三别

西南积水远,老病喜生归。
此地故人别,空馀泪满衣。

Pronunciation

róng zhōu huí féng lù sān bié

xī nán jī shuǐ yuǎn , lǎo bìng xǐ shēng guī 。
cǐ dì gù rén bié , kōng yú lèi mǎn yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.