Traditional

宿東林寺

經窗燈焰短,僧爐火氣深。
索落廬山夜,風雪宿東林。

Simplified

宿东林寺

经窗灯焰短,僧炉火气深。
索落庐山夜,风雪宿东林。

Pronunciation

sù dōng lín sì

jīng chuāng dēng yàn duǎn , sēng lú huǒ qì shēn 。
suǒ luò lú shān yè , fēng xuě sù dōng lín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.