Traditional

宿嚴維宅送包佶(一作皇甫冉詩)

江湖同避地,分首自依依。
盡室今為客,驚秋空念歸。
歲儲無別墅,寒服羨鄰機。
草色村橋晚,蟬聲江樹稀。
夜深宜共醉,時難忍相違。
何事隨陽雁,汀洲忽背飛。

Simplified

宿严维宅送包佶(一作皇甫冉诗)

江湖同避地,分首自依依。
尽室今为客,惊秋空念归。
岁储无别墅,寒服羡邻机。
草色村桥晚,蝉声江树稀。
夜深宜共醉,时难忍相违。
何事随阳雁,汀洲忽背飞。

Pronunciation

sù yán wéi zhái sòng bāo jí ( yī zuò huáng fǔ rǎn shī )

jiāng hú tóng bì dì , fēn shǒu zì yī yī 。
jìn shì jīn wéi kè , jīng qiū kōng niàn guī 。
suì chǔ wú bié shù , hán fú xiàn lín jī 。
cǎo sè cūn qiáo wǎn , chán shēng jiāng shù xī 。
yè shēn yí gòng zuì , shí nán rěn xiāng wéi 。
hé shì suí yáng yàn , tīng zhōu hū bèi fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.