Traditional

宿北山禪寺蘭若

上方鳴夕磬,林下一僧還。
密行傳人少,禪心對虎閑。
青松臨古路,白月滿寒山。
舊識窗前桂,經霜更待攀。

Simplified

宿北山禅寺兰若

上方鸣夕磬,林下一僧还。
密行传人少,禅心对虎闲。
青松临古路,白月满寒山。
旧识窗前桂,经霜更待攀。

Pronunciation

sù běi shān chán sì lán ruò

shàng fāng míng xī qìng , lín xià yī sēng huán 。
mì xíng chuán rén shǎo , chán xīn duì hǔ xián 。
qīng sōng lín gǔ lù , bái yuè mǎn hán shān 。
jiù shí chuāng qián guì , jīng shuāng gēng dài pān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.