Traditional

宿建德江

移舟泊煙渚,日暮客愁新。
野曠天低樹,江清月近人。

Simplified

宿建德江

移舟泊烟渚,日暮客愁新。
野旷天低树,江清月近人。

Pronunciation

sù jiàn dé jiāng

yí zhōu bó yān zhǔ , rì mù kè chóu xīn 。
yě kuàng tiān dī shù , jiāng qīng yuè jìn rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments