Traditional

宿張雲舉院

不食胡麻飯,杯中自得仙。
隔房招好客,可室致芳筵。
美醞香醪嫩,時新異果鮮。
夜深唯畏曉,坐穩不思眠。
棋罷嫌無敵,詩成愧在前。
明朝題壁上,誰得眾人傳。

Simplified

宿张云举院

不食胡麻饭,杯中自得仙。
隔房招好客,可室致芳筵。
美酝香醪嫩,时新异果鲜。
夜深唯畏晓,坐稳不思眠。
棋罢嫌无敌,诗成愧在前。
明朝题壁上,谁得众人传。

Pronunciation

sù zhāng yún jǔ yuàn

bù shí hú má fàn , bēi zhōng zì dé xiān 。
gé fáng zhāo hǎo kè , kě shì zhì fāng yán 。
měi yùn xiāng láo nèn , shí xīn yì guǒ xiān 。
yè shēn wéi wèi xiǎo , zuò wěn bù sī mián 。
qí bà xián wú dí , shī chéng kuì zài qián 。
míng zhāo tí bì shàng , shuí dé zhòng rén chuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.