Traditional

宿昭應

武帝祈靈太乙壇,新豐樹色繞千官。
那知今夜長生殿,獨閉山門月影寒。

Simplified

宿昭应

武帝祈灵太乙坛,新丰树色绕千官。
那知今夜长生殿,独闭山门月影寒。

Pronunciation

sù zhāo yīng

wǔ dì qí líng tài yǐ tán , xīn fēng shù sè rào qiān guān 。
nà zhī jīn yè cháng shēng diàn , dú bì shān mén yuè yǐng hán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.