Traditional

宿杜曲花下

覓得花千樹,攜來酒一壺。
懶歸兼擬宿,未醉豈勞扶。
但惜春將晚,寧愁日漸晡。
籃輿為臥舍,漆盝是行廚。
斑竹盛茶櫃,紅泥罨飯爐。
眼前無所闕,身外更何須。
小面琵琶婢,蒼頭觱篥奴。
從君飽富貴,曾作此遊無?

Simplified

宿杜曲花下

觅得花千树,携来酒一壶。
懒归兼拟宿,未醉岂劳扶。
但惜春将晚,宁愁日渐晡。
篮舆为卧舍,漆盝是行厨。
斑竹盛茶柜,红泥罨饭炉。
眼前无所阙,身外更何须。
小面琵琶婢,苍头觱篥奴。
从君饱富贵,曾作此游无?

Pronunciation

sù dù qū huā xià

mì dé huā qiān shù , xié lái jiǔ yī hú 。
lǎn guī jiān nǐ sù , wèi zuì qǐ láo fú 。
dàn xī chūn jiāng wǎn , níng chóu rì jiàn bū 。
lán yú wéi wò shè , qī lù shì xíng chú 。
bān zhú shèng chá guì , hóng ní yǎn fàn lú 。
yǎn qián wú suǒ què , shēn wài gēng hé xū 。
xiǎo miàn pí pá bì , cāng tóu bì lì nú 。
cóng jūn bǎo fù guì , zēng zuò cǐ yóu wú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.