Traditional

宿楊家

楊氏弟兄俱醉臥,披衣獨起下高齋。
夜深不語中庭立,月照藤花影上階。

Simplified

宿杨家

杨氏弟兄俱醉卧,披衣独起下高斋。
夜深不语中庭立,月照藤花影上阶。

Pronounciation

sù yáng jiā

yáng shì dì xiōng jù zuì wò , pī yī dú qǐ xià gāo zhāi 。
yè shēn bù yǔ zhōng tíng lì , yuè zhào téng huā yǐng shàng jiē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.