Traditional

宿桐廬館同崔存度醉後作

江海漂漂共旅遊,一樽相勸散窮愁。
夜深醒後愁還在,雨滴梧桐山館秋。

Simplified

宿桐庐馆同崔存度醉后作

江海漂漂共旅游,一樽相劝散穷愁。
夜深醒后愁还在,雨滴梧桐山馆秋。

Pronounciation

sù tóng lú guǎn tóng cuī cún dù zuì hòu zuò

jiāng hǎi piāo piāo gòng lǚ yóu , yī zūn xiāng quàn sàn qióng chóu 。
yè shēn xǐng hòu chóu huán zài , yǔ dī wú tóng shān guǎn qiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.