Traditional

宿洞靈觀

孤煙靈洞遠,積雪滿山寒。
松柏淩高殿,莓苔封古壇。
客來清夜久,仙去白雲殘。
明日開金箓,焚香更沐蘭。

Simplified

宿洞灵观

孤烟灵洞远,积雪满山寒。
松柏凌高殿,莓苔封古坛。
客来清夜久,仙去白云残。
明日开金箓,焚香更沐兰。

Pronunciation

sù dòng líng guān

gū yān líng dòng yuǎn , jī xuě mǎn shān hán 。
sōng bǎi líng gāo diàn , méi tái fēng gǔ tán 。
kè lái qīng yè jiǔ , xiān qù bái yún cán 。
míng rì kāi jīn lù , fén xiāng gēng mù lán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.