Traditional

宿淮陰南樓酬常伯能

淮陰日落上南樓,喬木荒城古渡頭。
浦外野風初入戶,窗中海月早知秋。
滄波一望通千裏,畫角三聲起百憂。
佇立分宵絕來客,煩君步屐忽相求。

Simplified

宿淮阴南楼酬常伯能

淮阴日落上南楼,乔木荒城古渡头。
浦外野风初入户,窗中海月早知秋。
沧波一望通千里,画角三声起百忧。
伫立分宵绝来客,烦君步屐忽相求。

Pronunciation

sù huái yīn nán lóu chóu cháng bó néng

huái yīn rì luò shàng nán lóu , qiáo mù huāng chéng gǔ dù tóu 。
pǔ wài yě fēng chū rù hù , chuāng zhōng hǎi yuè zǎo zhī qiū 。
cāng bō yī wàng tōng qiān lǐ , huà jiǎo sān shēng qǐ bǎi yōu 。
zhù lì fēn xiāo jué lái kè , fán jūn bù jī hū xiāng qiú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.