Traditional

宿清源寺

往謫潯陽去,夜憩輞溪曲。
今為錢塘行,重經茲寺宿。
爾來幾何歲?
溪草二八綠。
不見舊房僧,蒼然新樹木。
虛空走日月,世界遷陵谷。
我生寄期間,孰能逃倚伏?
隨緣又南去,好住東廊竹。

Simplified

宿清源寺

往谪浔阳去,夜憩辋溪曲。
今为钱塘行,重经兹寺宿。
尔来几何岁?
溪草二八绿。
不见旧房僧,苍然新树木。
虚空走日月,世界迁陵谷。
我生寄期间,孰能逃倚伏?
随缘又南去,好住东廊竹。

Pronunciation

sù qīng yuán sì

wǎng zhé xún yáng qù , yè qì wǎng xī qū 。
jīn wéi qián táng xíng , zhòng jīng zī sì sù 。
ěr lái jī hé suì ?
xī cǎo èr bā lǜ 。
bù jiàn jiù fáng sēng , cāng rán xīn shù mù 。
xū kōng zǒu rì yuè , shì jiè qiān líng gǔ 。
wǒ shēng jì qī jiān , shú néng táo yǐ fú ?
suí yuán yòu nán qù , hǎo zhù dōng láng zhú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.