Traditional

宿湖邊山寺

群峰過雨澗淙淙,松下扉扃白鶴雙。
香透經窗籠檜柏,雲生梵宇濕幡幢。
蒲團僧定風過席,葦岸漁歌月墮江。
誰悟此生同寂滅,老禪慧力得心降。

Simplified

宿湖边山寺

群峰过雨涧淙淙,松下扉扃白鹤双。
香透经窗笼桧柏,云生梵宇湿幡幢。
蒲团僧定风过席,苇岸渔歌月堕江。
谁悟此生同寂灭,老禅慧力得心降。

Pronunciation

sù hú biān shān sì

qún fēng guò yǔ jiàn cóng cóng , sōng xià fēi jiōng bái hè shuāng 。
xiāng tòu jīng chuāng lóng guì bǎi , yún shēng fàn yǔ shī fān chuáng 。
pú tuán sēng dìng fēng guò xí , wěi àn yú gē yuè duò jiāng 。
shuí wù cǐ shēng tóng jì miè , lǎo chán huì lì dé xīn jiàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.