Traditional

宿靈巖寺上院

高高白月上青林,客去僧歸獨夜深。
葷血屏除唯對酒,歌鐘放散隻留琴。
更無俗物當人眼,但有泉聲洗我心。
最愛曉亭東望好,太湖煙水綠沈沈。

Simplified

宿灵岩寺上院

高高白月上青林,客去僧归独夜深。
荤血屏除唯对酒,歌钟放散只留琴。
更无俗物当人眼,但有泉声洗我心。
最爱晓亭东望好,太湖烟水绿沉沉。

Pronunciation

sù líng yán sì shàng yuàn

gāo gāo bái yuè shàng qīng lín , kè qù sēng guī dú yè shēn 。
hūn xuè píng chú wéi duì jiǔ , gē zhōng fàng sàn zhī liú qín 。
gēng wú sú wù dāng rén yǎn , dàn yǒu quán shēng xǐ wǒ xīn 。
zuì ài xiǎo tíng dōng wàng hǎo , tài hú yān shuǐ lǜ chén chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.