Traditional

宿直溫泉宮羽林獻詩

冬狩美秦正,新豐樂漢行。
星陳玄武閣,月對羽林營。
寒木羅霜仗,空山響夜更。
恩深靈液暖,節勁古松貞。
文武皆王事,輪心不為名。

Simplified

宿直温泉宫羽林献诗

冬狩美秦正,新丰乐汉行。
星陈玄武阁,月对羽林营。
寒木罗霜仗,空山响夜更。
恩深灵液暖,节劲古松贞。
文武皆王事,轮心不为名。

Pronunciation

sù zhí wēn quán gōng yǔ lín xiàn shī

dōng shòu měi qín zhèng , xīn fēng lè hàn xíng 。
xīng chén xuán wǔ gé , yuè duì yǔ lín yíng 。
hán mù luó shuāng zhàng , kōng shān xiǎng yè gēng 。
ēn shēn líng yè nuǎn , jié jìn gǔ sōng zhēn 。
wén wǔ jiē wáng shì , lún xīn bù wéi míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.