Traditional

宿竹閣

晚坐松檐下,宵眠竹閣間。
清虛當服藥,幽獨牴歸山。
巧未能勝拙,忙應不及閑。
無勞別修道,即此是玄關。

Simplified

宿竹阁

晚坐松檐下,宵眠竹阁间。
清虚当服药,幽独抵归山。
巧未能胜拙,忙应不及闲。
无劳别修道,即此是玄关。

Pronunciation

sù zhú gé

wǎn zuò sōng yán xià , xiāo mián zhú gé jiān 。
qīng xū dāng fú yào , yōu dú dǐ guī shān 。
qiǎo wèi néng shèng zhuō , máng yīng bù jí xián 。
wú láo bié xiū dào , jí cǐ shì xuán guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.