Traditional

宿簡寂觀

巖白雲尚屯,林紅葉初隕。
秋光引閑步,不知身遠近。
夕投靈洞宿,臥覺塵機泯。
名利心既忘,市朝夢亦盡。
暫來尚如此,況乃終身隱。
何以療夜饑,一匙雲母粉。

Simplified

宿简寂观

岩白云尚屯,林红叶初陨。
秋光引闲步,不知身远近。
夕投灵洞宿,卧觉尘机泯。
名利心既忘,市朝梦亦尽。
暂来尚如此,况乃终身隐。
何以疗夜饥,一匙云母粉。

Pronunciation

sù jiǎn jì guān

yán bái yún shàng tún , lín hóng yè chū yǔn 。
qiū guāng yǐn xián bù , bù zhī shēn yuǎn jìn 。
xī tóu líng dòng sù , wò jué chén jī mǐn 。
míng lì xīn jì wàng , shì zhāo mèng yì jìn 。
zàn lái shàng rú cǐ , kuàng nǎi zhōng shēn yǐn 。
hé yǐ liáo yè jī , yī chí yún mǔ fěn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.