Traditional

宿滎陽

生長在滎陽,少小辭鄉曲。
迢迢四十載,復向滎陽宿。
去時十一二,今年五十六。
追思兒戲時,宛然猶在目。
舊居失處所,故裏無宗族。
豈唯變市朝,兼亦遷陵谷。
獨有溱洧水,無情依舊綠。

Simplified

宿荥阳

生长在荥阳,少小辞乡曲。
迢迢四十载,复向荥阳宿。
去时十一二,今年五十六。
追思儿戏时,宛然犹在目。
旧居失处所,故里无宗族。
岂唯变市朝,兼亦迁陵谷。
独有溱洧水,无情依旧绿。

Pronunciation

sù xíng yáng

shēng cháng zài xíng yáng , shǎo xiǎo cí xiāng qū 。
tiáo tiáo sì shí zài , fù xiàng xíng yáng sù 。
qù shí shí yī èr , jīn nián wǔ shí liù 。
zhuī sī ér xì shí , wǎn rán yóu zài mù 。
jiù jū shī chǔ suǒ , gù lǐ wú zōng zú 。
qǐ wéi biàn shì zhāo , jiān yì qiān líng gǔ 。
dú yǒu zhēn wěi shuǐ , wú qíng yī jiù lǜ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.