Traditional

宿藍橋對月

昨夜鳳池頭,今夜藍溪口。
明月本無心,行人自回首。
新秋松影下,半夜鐘聲後。
清影不宜昏,聊將茶代酒。

Simplified

宿蓝桥对月

昨夜凤池头,今夜蓝溪口。
明月本无心,行人自回首。
新秋松影下,半夜钟声后。
清影不宜昏,聊将茶代酒。

Pronunciation

sù lán qiáo duì yuè

zuó yè fèng chí tóu , jīn yè lán xī kǒu 。
míng yuè běn wú xīn , xíng rén zì huí shǒu 。
xīn qiū sōng yǐng xià , bàn yè zhōng shēng hòu 。
qīng yǐng bù yí hūn , liáo jiāng chá dài jiǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.