Traditional

宿誠禪師山房題贈

不出孤峰上,人間四十秋。
視身如傳舍,閱世任東流。
法為因緣立,心從次第修。
中宵問真偈,有住是吾憂。

Simplified

宿诚禅师山房题赠

不出孤峰上,人间四十秋。
视身如传舍,阅世任东流。
法为因缘立,心从次第修。
中宵问真偈,有住是吾忧。

Pronunciation

sù chéng chán shī shān fáng tí zèng

bù chū gū fēng shàng , rén jiān sì shí qiū 。
shì shēn rú chuán shè , yuè shì rèn dōng liú 。
fǎ wéi yīn yuán lì , xīn cóng cì dì xiū 。
zhōng xiāo wèn zhēn jì , yǒu zhù shì wú yōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.