Traditional

宿陽城驛對月 自此後詩赴杭州路中作。

親故尋回駕,妻孥未出關。
鳳皇池上月,送我過商山。

Simplified

宿阳城驿对月 自此后诗赴杭州路中作。

亲故寻回驾,妻孥未出关。
凤皇池上月,送我过商山。

Pronunciation

sù yáng chéng yì duì yuè zì cǐ hòu shī fù háng zhōu lù zhōng zuò 。

qīn gù xún huí jià , qī nú wèi chū guān 。
fèng huáng chí shàng yuè , sòng wǒ guò shāng shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.