Traditional

宿香山寺酬廣陵牛相公見寄

手劄八行詩一篇,無由相見但依然。
君匡聖主方行道,我事空王正坐禪。
支許徒思遊白月,夔龍未放下青天。
應須且為蒼生住,猶去懸車十四年。

Simplified

宿香山寺酬广陵牛相公见寄

手札八行诗一篇,无由相见但依然。
君匡圣主方行道,我事空王正坐禅。
支许徒思游白月,夔龙未放下青天。
应须且为苍生住,犹去悬车十四年。

Pronunciation

sù xiāng shān sì chóu guǎng líng niú xiāng gōng jiàn jì

shǒu zhá bā xíng shī yī piān , wú yóu xiāng jiàn dàn yī rán 。
jūn kuāng shèng zhǔ fāng xíng dào , wǒ shì kōng wáng zhèng zuò chán 。
zhī xǔ tú sī yóu bái yuè , kuí lóng wèi fàng xià qīng tiān 。
yīng xū qiě wéi cāng shēng zhù , yóu qù xuán chē shí sì nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.