Traditional

寂寂

接客厭紛紛,客去喜寂寂。
今朝下簾坐,疏雨時一滴。
地爐擁破褐,自笑嬾無敵。
新春儻得歸,更面九年壁。

Simplified

寂寂

接客厌纷纷,客去喜寂寂。
今朝下帘坐,疏雨时一滴。
地炉拥破褐,自笑嬾无敌。
新春傥得归,更面九年壁。

Pronunciation

jì jì

jiē kè yàn fēn fēn , kè qù xǐ jì jì 。
jīn zhāo xià lián zuò , shū yǔ shí yī dī 。
dì lú yōng pò hè , zì xiào lǎn wú dí 。
xīn chūn tǎng dé guī , gēng miàn jiǔ nián bì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.