Traditional

寄上兵部韓侍郎奉呈李戶部、盧刑部、杜三侍

道路五千裏,門闌三十年。
當時攜手人,今日無半全。
詠題官舍內,賦韻僧房前。
公登略彴橋,況榜龍舟卯船。
遠寺吐朱閣,春潮浮綠煙。
鹓鴻翔鄧林,沙鴇飛吳田。
諸子紛出祖,中宵久留連。
坐客三千人,皆稱主人賢。
國士分如此,家臣亦依然。
身在薜蘿中,頭刺文案邊。
故吏已重疊,門生從聯翩。
得罪為何名,無階問皇天。
出門多岐路,命駕無由緣。
伏承諸侍郎,顧念猶迍邅。
聖代逢三宥,營魂空九遷。

Simplified

寄上兵部韩侍郎奉呈李户部、卢刑部、杜三侍

道路五千里,门阑三十年。
当时携手人,今日无半全。
咏题官舍内,赋韵僧房前。
公登略彴桥,况榜龙舟卯船。
远寺吐朱阁,春潮浮绿烟。
鹓鸿翔邓林,沙鸨飞吴田。
诸子纷出祖,中宵久留连。
坐客三千人,皆称主人贤。
国士分如此,家臣亦依然。
身在薜萝中,头刺文案边。
故吏已重叠,门生从联翩。
得罪为何名,无阶问皇天。
出门多岐路,命驾无由缘。
伏承诸侍郎,顾念犹迍邅。
圣代逢三宥,营魂空九迁。

Pronunciation

jì shàng bīng bù hán shì láng fèng chéng lǐ hù bù b lú xíng bù b dù sān shì

dào lù wǔ qiān lǐ , mén lán sān shí nián 。
dāng shí xié shǒu rén , jīn rì wú bàn quán 。
yǒng tí guān shè nèi , fù yùn sēng fáng qián 。
gōng dēng l yuǎn sì tǔ zhū gé , chūn cháo fú lǜ yān 。
yuān hóng xiáng dèng lín , shā bǎo fēi wú tián 。
zhū zǐ fēn chū zǔ , zhōng xiāo jiǔ liú lián 。
zuò kè sān qiān rén , jiē chēng zhǔ rén xián 。
guó shì fēn rú cǐ , jiā chén yì yī rán 。
shēn zài bì luó zhōng , tóu cì wén àn biān 。
gù lì yǐ zhòng dié , mén shēng cóng lián piān 。
dé zuì wéi hé míng , wú jiē wèn huáng tiān 。
chū mén duō qí lù , mìng jià wú yóu yuán 。
fú chéng zhū shì láng , gù niàn yóu zhūn zhān 。
shèng dài féng sān yòu , yíng hún kōng jiǔ qiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.