Traditional

寄兩銀榼與裴侍郎因題兩絕句

貧無好物堪為信,雙榼雖輕意不輕。
願奉謝公池上酌,丹心綠酒一時傾。

慣和麯糵堪盛否,重用鹽梅試洗看。
小器不知容幾許,襄陽米賤酒升寬。
[銀匠洗銀,多以鹽花梅漿也。
]

Simplified

寄两银榼与裴侍郎因题两绝句

贫无好物堪为信,双榼虽轻意不轻。
愿奉谢公池上酌,丹心绿酒一时倾。

惯和麴糵堪盛否,重用盐梅试洗看。
小器不知容几许,襄阳米贱酒升宽。
[银匠洗银,多以盐花梅浆也。
]

Pronunciation

jì liǎng yín kē yǔ péi shì láng yīn tí liǎng jué jù

pín wú hǎo wù kān wéi xìn , shuāng kē suī qīng yì bù qīng 。
yuàn fèng xiè gōng chí shàng zhuó , dān xīn lǜ jiǔ yī shí qīng 。

guàn hé qū niè kān shèng fǒu , zhòng yòng yán méi shì xǐ kàn 。
xiǎo qì bù zhī róng jī xǔ , xiāng yáng mǐ jiàn jiǔ shēng kuān 。
[ yín jiàng xǐ yín , duō yǐ yán huā méi jiāng yě 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.