Traditional

寄會稽公徐侍郎(公時在王傅)

搖落淮南葉,秋風想越吟。
鄒枚入梁苑,逸少在山陰。
老鶴無衰貌,寒松有本心。
聖朝難稅駕,惆悵白雲深。

Simplified

寄会稽公徐侍郎(公时在王傅)

摇落淮南叶,秋风想越吟。
邹枚入梁苑,逸少在山阴。
老鹤无衰貌,寒松有本心。
圣朝难税驾,惆怅白云深。

Pronunciation

jì huì jī gōng xú shì láng ( gōng shí zài wáng fù )

yáo luò huái nán yè , qiū fēng xiǎng yuè yín 。
zōu méi rù liáng yuàn , yì shǎo zài shān yīn 。
lǎo hè wú shuāi mào , hán sōng yǒu běn xīn 。
shèng zhāo nán shuì jià , chóu chàng bái yún shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.