Traditional

寄元九

一病經四年,親朋書信斷。
窮通合易交,自笑知何晚。
元君在荊楚,去日唯雲遠。
彼獨是何人,心如石不轉?
憂我貧病身,書來唯勸勉:上言少愁苦,下道加餐飯。
憐君為謫吏,窮薄家貧褊。
三寄衣食資,數盈二十萬。
豈是貪衣食?
感君心繾綣!
念我口中食,分君身上暖。
不因身病久,不因命多蹇。
平生親友心,豈得知深淺?

Simplified

寄元九

一病经四年,亲朋书信断。
穷通合易交,自笑知何晚。
元君在荆楚,去日唯云远。
彼独是何人,心如石不转?
忧我贫病身,书来唯劝勉:上言少愁苦,下道加餐饭。
怜君为谪吏,穷薄家贫褊。
三寄衣食资,数盈二十万。
岂是贪衣食?
感君心缱绻!
念我口中食,分君身上暖。
不因身病久,不因命多蹇。
平生亲友心,岂得知深浅?

Pronunciation

jì yuán jiǔ

yī bìng jīng sì nián , qīn péng shū xìn duàn 。
qióng tōng hé yì jiāo , zì xiào zhī hé wǎn 。
yuán jūn zài jīng chǔ , qù rì wéi yún yuǎn 。
bǐ dú shì hé rén , xīn rú shí bù zhuǎn ?
yōu wǒ pín bìng shēn , shū lái wéi quàn miǎn : shàng yán shǎo chóu kǔ , xià dào jiā cān fàn 。
lián jūn wéi zhé lì , qióng báo jiā pín biǎn 。
sān jì yī shí zī , shù yíng èr shí wàn 。
qǐ shì tān yī shí ?
gǎn jūn xīn qiǎn quǎn !
niàn wǒ kǒu zhōng shí , fēn jūn shēn shàng nuǎn 。
bù yīn shēn bìng jiǔ , bù yīn mìng duō jiǎn 。
píng shēng qīn yǒu xīn , qǐ dé zhī shēn qiǎn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.