Traditional

寄劉方平

坐憶山中人,窮棲事南畝。
煙霞相親外,墟落今何有。
潘郎作賦年,陶令辭官後。
達生遺自適,良願固無負。
田取潁水流,樹入陽城口。
歲暮憂思盈,離居不堪久。

Simplified

寄刘方平

坐忆山中人,穷栖事南亩。
烟霞相亲外,墟落今何有。
潘郎作赋年,陶令辞官后。
达生遗自适,良愿固无负。
田取颍水流,树入阳城口。
岁暮忧思盈,离居不堪久。

Pronunciation

jì liú fāng píng

zuò yì shān zhōng rén , qióng qī shì nán mǔ 。
yān xiá xiāng qīn wài , xū luò jīn hé yǒu 。
pān láng zuò fù nián , táo líng cí guān hòu 。
dá shēng yí zì shì , liáng yuàn gù wú fù 。
tián qǔ yǐng shuǐ liú , shù rù yáng chéng kǒu 。
suì mù yōu sī yíng , lí jū bù kān jiǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.