Traditional

寄劉方平大谷田家

故山聞獨往,樵路憶相從。
冰結泉聲絕,霜清野翠濃。
籬邊潁陽道,竹外少姨峰。
日夕田家務,寒煙隔幾重。

Simplified

寄刘方平大谷田家

故山闻独往,樵路忆相从。
冰结泉声绝,霜清野翠浓。
篱边颍阳道,竹外少姨峰。
日夕田家务,寒烟隔几重。

Pronunciation

jì liú fāng píng dà gǔ tián jiā

gù shān wén dú wǎng , qiáo lù yì xiāng cóng 。
bīng jié quán shēng jué , shuāng qīng yě cuì nóng 。
lí biān yǐng yáng dào , zhú wài shǎo yí fēng 。
rì xī tián jiā wù , hán yān gé jī zhòng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.