Traditional

寄劉方平

十年不出蹊林中,一朝結束甘從戎。
嚴子持竿心寂歷,寥落荒籬遮舊宅。
終日碧湍聲自喧,暮秋黃菊花誰摘。
每望南峰如對君,昨來不見多黃雲。
石徑幽人何所在,玉泉疏鐘時獨聞。
與君從來同語默,豈是悠悠但相識。
天畔三秋空復情,袖中一字無由得。
世人易合復易離,故交棄置求新知。
嘆息青青長不改,歲寒霜雪貞松枝。

Simplified

寄刘方平

十年不出蹊林中,一朝结束甘从戎。
严子持竿心寂历,寥落荒篱遮旧宅。
终日碧湍声自喧,暮秋黄菊花谁摘。
每望南峰如对君,昨来不见多黄云。
石径幽人何所在,玉泉疏钟时独闻。
与君从来同语默,岂是悠悠但相识。
天畔三秋空复情,袖中一字无由得。
世人易合复易离,故交弃置求新知。
叹息青青长不改,岁寒霜雪贞松枝。

Pronunciation

jì liú fāng píng

shí nián bù chū xī lín zhōng , yī zhāo jié shù gān cóng róng 。
yán zǐ chí gān xīn jì lì , liáo luò huāng lí zhē jiù zhái 。
zhōng rì bì tuān shēng zì xuān , mù qiū huáng jú huā shuí zhāi 。
měi wàng nán fēng rú duì jūn , zuó lái bù jiàn duō huáng yún 。
shí jìng yōu rén hé suǒ zài , yù quán shū zhōng shí dú wén 。
yǔ jūn cóng lái tóng yǔ mò , qǐ shì yōu yōu dàn xiāng shí 。
tiān pàn sān qiū kōng fù qíng , xiù zhōng yī zì wú yóu dé 。
shì rén yì hé fù yì lí , gù jiāo qì zhì qiú xīn zhī 。
tàn xī qīng qīng cháng bù gǎi , suì hán shuāng xuě zhēn sōng zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.