Traditional

寄劉蘇州

去年八月哭微之,今年八月哭敦詩。
何堪老淚交流日,多是秋風搖落時。
泣罷幾回深自念,情來一倍苦相思。
同年同病同心事,除卻蘇州更是誰?

Simplified

寄刘苏州

去年八月哭微之,今年八月哭敦诗。
何堪老泪交流日,多是秋风摇落时。
泣罢几回深自念,情来一倍苦相思。
同年同病同心事,除却苏州更是谁?

Pronunciation

jì liú sū zhōu

qù nián bā yuè kū wēi zhī , jīn nián bā yuè kū dūn shī 。
hé kān lǎo lèi jiāo liú rì , duō shì qiū fēng yáo luò shí 。
qì bà jī huí shēn zì niàn , qíng lái yī bèi kǔ xiāng sī 。
tóng nián tóng bìng tóng xīn shì , chú què sū zhōu gēng shì shuí ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.