Traditional

寄劉道士舄

真人降紫氣,邀我丹田宮。
遠寄雙飛舄,飛飛不礙空。

Simplified

寄刘道士舄

真人降紫气,邀我丹田宫。
远寄双飞舄,飞飞不碍空。

Pronunciation

jì liú dào shì xì

zhēn rén jiàng zǐ qì , yāo wǒ dān tián gōng 。
yuǎn jì shuāng fēi xì , fēi fēi bù ài kōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.