Traditional

寄別朱拾遺

天書遠召滄浪客,幾度臨歧病未能。
江海茫茫春欲遍,行人一騎發金陵。

Simplified

寄别朱拾遗

天书远召沧浪客,几度临歧病未能。
江海茫茫春欲遍,行人一骑发金陵。

Pronunciation

jì bié zhū shí yí

tiān shū yuǎn zhào cāng làng kè , jī dù lín qí bìng wèi néng 。
jiāng hǎi máng máng chūn yù biàn , xíng rén yī qí fā jīn líng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.