Traditional

寄十二侄

庚寅吾入蜀,西過齊安城。
雪堂拜老仙,眉宇寒崢嶸。
微泉尚如昔,激激琴築聲。
龍蛇入筆力,斷石臥縱橫。
戊戌奉詔追,觸熱萬裏程;歸途牴齊安,歲月浩可驚。
三日乃東下,鼓角遙送迎。
安國有老僧,元佑初載生,蟬聯說舊事,耳目猶聰明,徒行就船別,耿耿惻愴情。
豈知二紀後,汝乃為此行。
追懷昔遊地,未語涕已傾。
念汝雖並塞,殘虜方守盟。
職雖在警盜,枹鼓寂不鳴。
惟當奉法令,日夜撫孤惸。
官卑俸入薄,切勿厭藜羹。
勇如赤壁戰,節若江水清。
人誰不汝知,況事賢公卿。
三山與七家,相望雨柴荊;歸來講學暇,襏襫同春耕。

Simplified

寄十二侄

庚寅吾入蜀,西过齐安城。
雪堂拜老仙,眉宇寒峥嵘。
微泉尚如昔,激激琴筑声。
龙蛇入笔力,断石卧纵横。
戊戌奉诏追,触热万里程;归途抵齐安,岁月浩可惊。
三日乃东下,鼓角遥送迎。
安国有老僧,元佑初载生,蝉联说旧事,耳目犹聪明,徒行就船别,耿耿恻怆情。
岂知二纪後,汝乃为此行。
追怀昔游地,未语涕已倾。
念汝虽并塞,残虏方守盟。
职虽在警盗,枹鼓寂不鸣。
惟当奉法令,日夜抚孤惸。
官卑俸入薄,切勿厌藜羹。
勇如赤壁战,节若江水清。
人谁不汝知,况事贤公卿。
三山与七家,相望雨柴荆;归来讲学暇,襏襫同春耕。

Pronunciation

jì shí èr zhí

gēng yín wú rù shǔ , xī guò qí ān chéng 。
xuě táng bài lǎo xiān , méi yǔ hán zhēng róng 。
wēi quán shàng rú xī , jī jī qín zhù shēng 。
lóng shé rù bǐ lì , duàn shí wò zòng héng 。
wù xū fèng zhào zhuī , chù rè wàn lǐ chéng û guī tú dǐ qí ān , suì yuè hào kě jīng 。
sān rì nǎi dōng xià , gǔ jiǎo yáo sòng yíng 。
ān guó yǒu lǎo sēng , yuán yòu chū zài shēng , chán lián shuō jiù shì , ěr mù yóu cōng míng , tú xíng jiù chuán bié , gěng gěng cè chuàng qíng 。
qǐ zhī èr jì hòu , rǔ nǎi wéi cǐ xíng 。
zhuī huái xī yóu dì , wèi yǔ tì yǐ qīng 。
niàn rǔ suī bìng sāi , cán lǔ fāng shǒu méng 。
zhí suī zài jǐng dào , bāo gǔ jì bù míng 。
wéi dāng fèng fǎ líng , rì yè fǔ gū qióng 。
guān bēi fèng rù báo , qiē wù yàn lí gēng 。
yǒng rú chì bì zhàn , jié ruò jiāng shuǐ qīng 。
rén shuí bù rǔ zhī , kuàng shì xián gōng qīng 。
sān shān yǔ qī jiā , xiāng wàng yǔ chái jīng û guī lái jiǎng xué xiá , bó shì tóng chūn gēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.